Kdy se děti ve školách Maple Bear naučí plynně mluvit anglicky?

Kolik hodin týdně se dítě musí učit anglický jazyk, aby jím začalo mluvit plynně?

Tuto otázku si při hledání nejvhodnější dvojjazyčné školy pro své dítě klade většina rodičů. Univerzální odpověď pro vás nemáme, každé dítě je jiné. V Maple Bear tak také k dětem přistupujeme, podporujeme je na jejich jedinečných cestách k osvojení si druhého jazyka. Děti ho vstřebávají stejným způsobem, jako se učí svou mateřštinu: poslechem příběhů, prostřednictvím hovorů, čtením knih a učebnic, mluvením, při hraní, psaní textů a během konverzace s učiteli a spolužáky. Dítě se ocitne v anglicky mluvícím prostředí, ve kterém se jazyk rozvíjí daleko rychleji než při prostém memorování nových gramatických kategorií a slovíček. Postupně je pro něj čím dál přirozenější jazyk užívat a stává se dvojjazyčným.  

Jak probíhají hodiny angličtiny ve školách Maple Bear?   

Je důležité zmínit, že ve školách Maple Bear nenabízíme pouze hodiny anglického jazyka, nýbrž i ostatní předměty vyučujeme pomocí imerzní metody v anglickém jazyce. Při matematice nebo přírodních vědách děti přemýšlí, mluví, počítají a bádají v angličtině. V mateřské škole probíhá v anglickém jazyce celá výuka. Žáci na základní škole jsou vedle toho vedeni i k perfektnímu zvládnutí českého jazyka, historie Česka, českého zeměpisu i kultury.   

Co znamená imerzní výuka anglického jazyka?  

Při imerzním přístupu se dítě zapojuje do výuky jako aktivní účastník vzdělávacího procesu. Imerze vychází z anglického slova „immerse”, ponořit se, které trefně vystihuje, jak jsou děti jazyku vystaveny. Vědecké průzkumy potvrzují, že imerzní výuka je tou nejefektivnější metodou jak si osvojit druhý jazyk. Děti jej vstřebají stejně přirozeně, jako se naučily své mateřštině.   

Na nejčastěji kladené dotazy k imerzní výuce anglického jazyka odpovídá náš zakladatel a CEO Rodney Briggs: 

Naučí se mé dítě opravdu plynně anglicky? Za jak dlouho?  

Naučit se ovládat jakýkoli cizí jazyk na vysoké úrovni trvá dlouhou dobu. Důležitá je při tom nejen kvalita výuky, ale také motivace. U většiny dětí nicméně vidíme pokroky hned v prvním roce. Během několika měsíců prvního pololetí obvykle začínají jazyk přejímat a napodobují své učitele. V druhém pololetí a dalším roce obvykle jazyk chápou stále lépe a používají jej vědoměji.   

S učitelem děti komunikují výlučně anglicky, a tudíž si na angličtinu zvyknou do takové míry, že při vyučování ani jiný jazyk nepoužívají. To sledujeme především u menších dětí, které se snadno přizpůsobují svému okolí i volbou jazyka.   

Díky imerzní metodě jsou děti brzy schopny využívat nově naučená slova a gramatické kategorie ve své mluvě ve třídě i mimo ni. Naopak ty, které se učí pouhým memorováním, mívají při formulování vět daleko větší problémy, když se dostanou do situace, kterou si předem nenacvičili.  

Jak můžu pomoci svému dítěti naučit se anglicky, když sám/sama angličtinu neovládám?   

Rodiče by měli projevovat o výuku svých dětí aktivní zájem. Čtěte jim, vytvářejte situace, ve kterých mohou použít, co se naučili ve škole.  

Už jen fakt, že čtete tyto řádky, svědčí o tom, že je pro vás studium vašeho dítěte důležité. To je skvělé. Přečtěte si i další informace ohledně imerzní metody výuky, vzdělávejte se dál. Veďte své dítě k tomu, aby využívalo své nově nabyté znalosti i mimo vyučování.   

Budé mé dítě mluvit česky i anglicky plynně?

Dítě se naučí tolik jazyků, kolik jich potřebuje a má možnost používat. Podporujte své dítě v užívání anglického jazyka, chvalte jej za snahu využívat angličtinu v běžných situacích a poskytněte mu materiály ke čtení a k poslechu obou jazyků. Nemusíte se obávat, že se mu jazyky začnou plést. Výzkumy naznačují, že pro dítě je naopak užitečné učit se novým jazykům a naše zkušenosti těmto poznatkům odpovídají i v praxi.